piece 3b reaching surface

piece 3b reaching surface